Correspondence Course

Izifundo zembalelwano

This course is for students who live in other parts of the country and who cannot attend classes in Cape Peninsula

Ukuba uhlala kude neKapa

unomdla wokufunda ngeBhayibhile

qala ngokufunda incwadi esezantsi ecacisa ngezifundo zembalelwano

Below you will find:
- a letter, which tells you how to enrole
- an enrolement form
- a letter to your church leader

Ezantsi kunikwe
- incwadi ecachisa indlela yokunhalisa
- iregistrarion form
- incwadi yokunikwa kubakhokeli benkhonzo yakho

 


SOKHANYA

BIBLE  TRAINING  SCHOOL               

 Siyakubulisa egameni leNkosi uYesu Krestu

Sinovuyo lokufumana ukuba unomnqweno wokufunda ngeBhayibhile.  USokhanya usisikolo sokufinfisa ngeBhayibhile.  Ujongela abantu abakholwayo njengawe abazimiseleyo kuThixo.  Akafuni ukujika ukholo lwakho: ufuna ukunika isiseko esiqinileyo ukuze luqine ukholo lwakho nemfundiso yakho ukuba idibana neLizwi likaThaixo.

 Funda kakuhle le ncwadi ukuze ugqibe nokuba ufuna ukufunda phantsi koSokhanya.

 Zithini na iinjongo zikaSokhanya zokufundisa iBhayibhile?  

1 Kukukhuthaza ubomi bokholo beenkonzo zoke zobuKrestu. Oko kwenziwa ngokwandisa ulwazi malunga noThixo nobomi bethu obufanelekileyo kuye ngokufunda iBhayibhile  nangokuxhasa ukuzinikela kuThixo nokumkhonza enyanisweni kuzo zonke izinto.

2 Oko kwenziwa ngakumbi ngokufundisa nokuxhobisa abakokeli beenkonzo. Bona bafanele      ukufundisa nokukhokela amabandla abo kuyo yonke inyaniso.

3 Kukukhuthaza iindlela zokufunda iBhayibile ngendlela eyiyo nangendlela evakalayo ngakumbi  kuzo iinkonzo zoMoya.

 USokhanya ufundisa ntoni na?

USokhanya uzimele, akaphantsi kwenkonzo ethile okanye umbutho othile.  Akafundisi imfundiso yenkonzo ethile.  Kufundiswa ngeBhayibhile yodwa.  

Izifundo zikaSokhanya zizama ukunika umntu onolwazi ngaBhayibhile ukuqonda ngakumbi ngemvelaphi yeBhaibhile nokuzuza ubunzulu bemfundiso yayo.  Ulwazi olu lunika ukomeleza elukholweni nokusebenza ngokufanelekileyo enkonzweni. 

Zonke iincwadi zezifundo zibhaliwe ngesiXhosa.

 Ngubani onelungelo lokufunda?

►  USokhanya akakheti buso.  Wonke umntu ofuna ukufunda evuma amazwi omgaqo wesikolo alandelayo, unelungelo lokufunda:  “Bonke abadibanayo nesikolo sikaSokhanya bavuma ukholo kuThixo omnye, uziqu  zithathu: uYise noNyana noMoya oyiNgcwele, nakwiBhayibhile eliliLizwi lakhe lenyaniso.

►  USokhanya akakheti nkonzo.  Kodwa ucela ukuba wonke umntu ofuna ukufunda phantsi kwawo ukuba avunyelwe ukufunda yintloko yenkonzo yakhe (bona indawo isezantsi kuyo iRegistration form eblue). 

 Inkqubo yokufunda

►  Umntu ufunda ngokomngangatho wakhe enkonzweni, ithetha ukuba umvangeli ufunda ubuvangeli; umfundisi ufunda ubufundisi.  Amakhosokazi afunda ngokomngangatho wendoda yakhe enkonzweni, umzekelo: inkosikazi kaMongameli ufunda ubumongameli.

►  Ngokomgaqo-siseko kaSokhanya abeFundisi nooMongameli nooBishopi nooArch-Bishopi bafunda iminyaka emithathu, banikwa iMinisterial Certificate (Isatifikati yobufundisi) ngokomngangatho wakhe.  Abangaphantsi kobufundisi bafunda iminyaka emibini banikwa iSatifikati.

►  Abafunda ngembhalelwano bafumana iincwadi ezilishumi (10) ngonyaka.  Kuthetha ukuba abefundisi nabo bangaphezulu bafanele ukugaiba iincwadi ezi-10 ngeminyaka emithathi, xa zizonke zi-30.  Incwadi nganye inezifundo ezithile.  Ukuba ufunda isifundo esinye ngeveki, wogqiba incwadi yonke inyanga ingekapheli.  Ukuba ufuna ukuyigqiba incwadi ngeveki enye, kusalungile.  Indlela yokufunda ngayo kuxhomekeka kuwe.  Ukuba akuyigqibi incwadi yonke ngenyanga, akunatyala.  Kodwa sikuthaza ukuzama ukugqiba incwadi enye ngenyanga.

►  Wothunyelwa nencwadi yemphendulo ngencwadi nganye.  Wocaciselwa ngendlela yokuphendula nokuthunyelwa kwemphendulo e-ofisini.

 Inxabiso yokufunda ngembhalelwano ithini?

Sithe iincwadi ezi-10 zimela ukufunda unyaka. Imali yokufunda iincwadi ezi-10 iyi-R 175-00.  Ngokubhalisa uthumele iRegistration form kunye nemali le ukubhatala iincwadi ezi-10 zokuqala.  Xa uzigqibile ezi-10, uza kukhunjuswa yioffisi ukuphinda urhumele iincwadi ezi-10 ezilandelayo.  Ithetha ukuba akurhumi ngonyaka: ukuba ugqiba iincwadi ezi-10 ngeenyanga esi-9 okanye ngeninyaka emibini, worhuma ukuba uzigqibile. 

 Indlela yokubhalisa:

►  Ukuba uzimisile ukufunda kuSokhanya Bible School, sicela ukuba uyigqibe iRegistration form eluhlaza ehamba nale ncwadi.  Uze ubonisane nomkhokeli wakho umcacisele ngezifundo, umnike nencwadi uthunyelwe ngayo ethi INCWADI  YOKUCELA  IMVUME  YOMKHOKELI  UKUFUNDA  ESIKOLWENI.  Uze umcele akuvumele ukufunda ngokugqiba indawo ezanti kuyo iregistration form, afake nestampu yenkonzo.  Ukuba ukude nawe, sicela ukuba umbhalele umcele ukubhala incwadi yokukuvuma, uyitumele kunye neregistration..  Ukuba uyintloko ngokwako, sicela ukuba usicacisele ngexesha lokusekwa kwenkonzo okanye kokubekwa kwakho njengentloko.

iRegistration form neNcwadi yokucela imvume zinikwa ezantsi

►  Faka imali yesifundo ebankini

Banking details: 

                Sokhanya Bible School            ABSA San Tiger Branch        630-510                 Account no 9072490254.

Qiniseka ukuba ibhaliwe ifani yakho kule ndawo ethi REFERENCE. Ukuba uthanda ukuthumela ngepostal order okanye ngecheque, kulungile.  Sukuthumela icash.

►  Thumela iRegistration form egqityiweyo kunye nekopi yediposit yemali (bank deposit slip) ku

      Sokhanya Bible School

      PO box 523

     Sanlamhof 7532

Xa urhumile wothunyelwa incwadi yokucacisa ngezifundo.  Inika incwadi yobulungu bakho nenombolo yobufundi.  Uyicine le ncwadi uyisebenzise inombolo yobufundi nanini ukuba uphendule okanye ubhalele isikolo.  Ukuba akukafumani incwadi yesifundo yokuqala iiveki ezimbini emva kokuposa iRegistration, sicela ukuba ubhalele I iofisi okanye ufonele ku

082 448 8866 ukwazisa oku.

 Khawuleza ukuthumela iRegistration form nemali yakho.  Ukuba ikhona into usafuna ukucaciselwa ngayo, sicela ukuba ufonele e-ofisini.

 Sinethemba yokuba uzakuthanda izifundo zikaSokhanya uzuze khakhulu ngazo.

Owakho eNkosini

Rev.Dr. DC. Van Zyl

 


             SOKHANYA    

                                     BIBLE  TRAINING  SCHOOL                           Student Number ________

                                       ISIKOLO  SEBHAYIBHILE                              First Registration ________

              PO Box 523    Sanlamhof  7532          |             Phone   082 448 8866           |

                                                                        E-mail: [email protected]             |              Fax 021 913 4857    

_______________________________________________________________________________________________________________

Student Registration Form            Incwadi yokubhaliswa njengomfundi

_______________________________________________________________________________________________________________

Umfundi makagqibe iindawo ezilandelayo

Ifani yakho:  _______________________________________________________________________

Amagama okuqala:    ________________________________________________________________

Inombolo ye-ID okanya umhla wokuzalwa:  _______________________________________________

Iadresi yokuhlala eyeposi:   ___________________________________________________________

                                            ________________________________________________________

Inombolo yefoni:   ___________________________________________________________________

Uyintoni enkonzweni:   _______________________________________________________________

Igama lenkonzo:   ___________________________________________________________________

Ndicela ukwamkelwa njengomfundi wesikolo sikaSokhanya. Ndiyamkela imimiselo yaso.

Intsayino-gama yomfundi:   _____________________________    Umhla:   _____________

________________________________________________________________________________________

Intloko yenkonzo iyacelwa ukugqiba iindawo ezilandelayo

Ndivuma ukuba u-_________________________________                        _____________________

                =faka isihlalo nefani yomntu ocela ukufunda apha                            ן                                               ן

Ukuba abengumfundi kaSokhanya Bible School                                               ן                                              ן

Ndingu: Ibtsayino-gama:   ____________________________                      ן                                              ן

            Isihlalo sam:  _______________    Umhala: ________                       ן                                              ן

Imitials nefani:   _______________                                                                       ן                                             ן

            Iadresi:    ___________________________________                      _____________________

                           ___________________________________                       Faka istampu senkonzo apha

_____________________________________________________________________________________________________

Office use: 

Reciept nr  _________________________                Notes:   __________________________________________

Date   _____________________________                             __________________________________________

Date completed  ____________________                               __________________________________________

 

                 SOKHANYA     

                                  BIBLE  TRAINING  SCHOOL       

                                ISIKOLO  SEBHAYIBHILE                    

                                            NPO:   054-601   PBO 18/11/13/1979      

                       PO Box 523    Sanlamhof  7532       |          Phone:   082 448 8866          

                                                                          E-mail: [email protected]           |            Fax    021 913 4857     

_______________________________________________________________________________________________________________

INCWADI  YOKUCELA  IMVUME  YOMKHOKELI  UKUFUNDA  ESIKOLWENI

Mhlekazi obekekileyo

Ndiyakubulisa egameni elihle leNkosi yethu uYesu Krestu

Ndibhala le ncwadi ngenjongo yokwazisa ngesikolo sikaSokhanya nokucela ubuka umvumele umphati-ncwadi ukufunda esikolweni esi.

USokhanya   uyintoni?

USokhanya usisikolo sokufundisa ngeBhayibhile. Wasekwa ngo-1992 ngabakhokeli beenkonzo ezahlukeneyo zaseKapa ngenjongo yokunceda abakhokeli namalungu eenkonzo zonke ukuba nolwazi olunzulu oluqinisekileyo ngeBhayibhile ukuze bakhule baqine elukholweni nasemsebenzini weenkonzo zabo.

Isikolo sikaSokhanya sizimele, sisebenza ngokumgaqo waso. Asiphantsi kwenkonzo okanye icawe ethile nokuba umbhutho othile. Siphetwe yikomiti yabafundi baso abamele abafundi bonke abangamalungu esikolo. Asifundisi imfundiso yenkonzo ethile. Sifundisa iBhayibhile yodwa. Asiphazamisi imfundiso yeenkonzo nomgaqo weenkonzo. Sithanda ukusebenzana neenkonzo zonke.

USokhanya uneregistration njenge-NPO kuManyano wezeNtuthuko yaBantu kaRulumente (Department of Social Development) neyezeMali (SARS).

Zithini na iinjongo zikaSokhanya?     Nanzi iinjongo ngokomgaqo:

 1 Kukukhuthaza ubomi bokholo beenkonzo zoke zobuKrestu. Oko kwenziwa ngokwandisa ulwazi malunga noThixo nobomi bethu obufanelekileyo kuye ngokufunda iBhayibhile  nangokuxhasa ukuzinikela kuThixo nokumkhonza enyanisweni kuzo zonke izinto.

2 Oko kwenziwa ngakumbi ngokufundisa nokuxhobisa abakokeli beenkonzo. Bona bafanele      ukufundisa nokukhokela amabandla abo kuyo yonke inyaniso.

3 Kukukhuthaza iindlela zokufunda iBhayibile ngendlela eyiyo nangendlela evakalayo ngakumbi kuzo iinkonzo zoMoya.

4 Kukukhuthaza ubunye nokusebenzisana phakathi kwiinkonzo zonke nokuzama ukuphelisa      ukungavani kwiinkonzo nokuqhekeka kweenkonzo.

5 Kukusebenzisana nakwiyiphi imeko neengxaki ezivelayo esifanelekileyo ukuzilungisa    njengabantu abakholwayo kuKrestu.

 ► USokhanya uyafundisa eziklasini ezingeniswa kwiindawo ezahlukeneyo eKapa iveki ngeveki.

► Ufundisa njalo ngembhalelwano abo bangenako ukuya eziklasini, abahlala nagaphandle kweKapa.

 Ngubani  onelingelo  lokufunda  kwaSokhanya?  

:   ”Bonke abadibanayo nesi sikolo bavuma ukholo kuThixo omnye, oziqu zintathu, uYise,

     noYesu Krestu uNyana wakhe noMoya oyiNgcwele nakwiBhayibile elilizwi lakhe lenyaniso”.

Umgaqo wesikolo uthi:

Onke amalungu eenkonzo zobuKrestu anelungelo lokuba ngamalungu kaSokhanya.

      Abakhokeli abasele bekhokela amabandla bayafundiswa ngakumbi. Amakosikazi ayangena

      ngokwendawo yamadoda awo ezinkonzweni zawo. Abafundi bangamalungu ngalo lonke

      ixesha bakhupha ngalo umrhumo. Bonke abangenayo njengabafundi mabavunyelwa

      ngembalelwano ngabakhokeli abaziintloko zeenkonzo zabo”.

Ngokomgaqo wesikolo umntu akamamkelwa njengelungu wesikolo engekavunyelwa ngumkhokeli oyintloko yakhe.

Injongo yokucela imvume yile: USokhanya uthanda ukusebenzisana nekonzo yakho. Akavumi umntu afunde engekadibani nabakhokeli bakhe abaxelele ngenjongo yakhe yokufunda esikolweni esi. Isikolo asisebenzi ngasese.

Ngokomgaqo wesikolo umntu uyangena esikolweni ngokomngangatho akuwo enkonzweni yakhe ngokomgaqo wayo. Asivumi umntu azimise njengomfundisi okanye ubishopu angene esikolweni anikwe iSertifikati sisikolo aphume athi uyinto ngenxa yesikolo.

USokhanya uthanda ukuba umntu ofunda phansi kwakhe abengumntu oqinisekileyo elukholweni nasenkonzweni yeNkosi uYesu. Uthanda ukuba umntu lo aqine elukholweni ngokufunda ngeBhayibhile aze asebenzise ulwazi lwakhe ukwakha ulwazi lwamakholwa nokuqinisa ibandla lakhe. USokhanya akavumi akayamkeli into yokuba umntu aziphakamise kunabanye abakhokeli ngokuthi ufundile kunabo. Akavumi ukuqekeka kweenkonzo nokuzenza ncono kunabanye.

Yile nto sicela ukuba umvumele umntu wakho ukuba afunde esikolweni sikaSokhanya. Sicela ukuba ugqibe indawo esezantsi kule registration form, ufake istampu senkonzo.

Ukuba ikhona into usafuna ukuqonda nokuqiniseka ngayo malunga nesikolo sikaSokhanya, unelungelo lokuthetha noPrincipal ngenombolo-foni ingentla.

Rev Dr DC van Zyl

Principal