Classes in Cape Peninsula

Izifundo zeklasi zaseKapa

Bonke abahlala eKapa

abanomdla wokugunda ngeBhayibhile

bayamenywa esikolweni

 Iiklasi ziyangeniswa iveki ngeveki

eOld Crossroads              ngo-6 pm      ngoMvulo                       eMandela High School

 eNew Crossroads           ngo-6 pm       ngoLwesibini               eSithembela Matiso SS     

 eSite B                               ngo-6 pm      ngoLwesithathu            eNolukholo Senior Club (ko-W )

 eKhayelitsha                      ngo-6 pm       ngoLwesine                   eBulumko SS  (ko-F)

Course structure:

First Semester:            2014        Books of Moses (Genesis to Deuteronomy)              

Second Semester:      2014        Synoptic Gospels (Matthew, Mark and Luke)        

First Semester:            2015       Historical and Prophetic Books of the Old Testament    

Second Semester:      2015       Books Of John (Gospel, letters, Revelations)                 

First Semester:            2013      The origin of the Bible and Poetic books (Job to Songs of Solomon)    

Second Semester:      2013      Letters of Paul, particularly First Corinthians.         2013

This course is offered in a three year cycle and students can enrol at any point during the course.

Workshops on different topics relevant to ministry are held on alternative Saturdays


Registration:          Abafundi abatsha bamkelwa

ngoFebruary noMarch

noJuly noAugust

Yiza eklasini

okanye fonela

082 448 8866